Bài tập tiếng anh lớp 4

Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 có tác dụng quen với các dạng bài bác tập từ cơ bạn dạng tới nâng cao. Do vậy, những cỗ đề ôn luyện giờ Anh này sẽ giúp đỡ tiếp cận dần dần dần, từ khó đến dễ dàng để trẻ học tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng các concùng xem thêm 5 cỗ đề được bephongngoaidon.com soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan lại về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài bác tập như: Khoanh một từ không giống với tự còn lại, nối câu, ngừng bài hội thoại, thực hiện tranh nhắc nhở để xong câu, tìm cặp đôi thích hợp, tấn công số tương xứng vào hình vẽ, thu xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4

Với nhiều dạng bài xích tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện phần nhiều kiến thức khác biệt từ tự vựng đến ngữ pháp, từ từ đối chọi đến câu trả chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp con trẻ tiếp cận dần dần dần, từ cạnh tranh đến dễ dàng để học tập tiếng Anh tác dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vày many exercises ______ Math lessons.

A. Khổng lồ B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào nơi trống)

11. Bởi vì you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ Anh với có mang Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Mẫu giường

23. Bed

C. Chiếc bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Bé Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với những dạng bài bác tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: bởi vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects do you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: vày you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi vì during Art lesson?

B: I learn khổng lồ (10) d _ _ _a people and objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh và his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Thu Hút Tài Lộc Với Vòng Tay Mèo May Mắn Giá Tốt Tháng 12, 2021

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố chị em nên lựa chọn cỗ đề cân xứng với kỹ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký kết tự để có từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vì you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, bố mẹ nên khuyến khích và chuẩn bị xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / to school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác nhiều loại với các từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào đáp án đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vị you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time bởi vì you go to lớn sleep?

16. What subjects do you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why do you want to lớn go to the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want khổng lồ see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English & Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When do you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của bố mẹ là hễ lực để con học tập và cố kỉnh gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Do you have Math today? No,…………

A. I am B. I vị C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Bởi vì B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với trường đoản cú gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vày you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Nam: (8) .................... Do you lượt thích it?

Alan: Because I want to become a (9) …............. And how (10) ............. You?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ khác các loại với hồ hết từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ xíu luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều bố mẹ chọn bephongngoaidon.com - phần mềm học giờ Anh online quality cao để hỗ trợ nhỏ xíu học cùng thi tốt hơn. Phụ huynh với trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng bephongngoaidon.com tại trên đây với thông tin tài khoản học thử: