Từ vựng unit 13 lớp 11

(bephongngoaidon.com) - Cùng tò mò qua chủ thể Hobbies trong cỗ từ vựng giờ anh lớp 11 unit 13 để biết phương pháp phát âm đúng mực và sử dụng đúng nghĩa tự vựng.

Bạn đang xem: Từ vựng unit 13 lớp 11


Chủ đề của bài số 13 là HOBBIES, tức thị sở thích. Trong bài xích này, chúng ta sẽ học về một số sở thích quen thuộc cùng một số ít từ vựng liên quan đến các sở say đắm đó.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Full Trọn Bộ Conan Thuyết Minh, Xem Phim Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 1 Vietsub


Từ vựng tiếng anh lớp 11 Unit 13

HOBBIES

No.

Words

IPA

Part of speech

Meaning

 

1

accomplish

accomplished

accomplishment

/əˈkɑːm.plɪʃ/

/əˈkɑːm.plɪʃt/

/əˈkɑːm.plɪʃ.mənt/

v

adj

n

Hoàn thành / tạo cho ai-cái gì trả hảo

Đã làm xong / hoàn hảo

Sự kết thúc / tài năng

2

tune

tune

tuneful

/tuːn/ - /tjuːn/

/tuːn/ - /tjuːn/

/ˈtuːn.fəl/ - /ˈtʃuːn.fəl/

v

n

adj

Chỉnh nhạc cụ

Giai điệu

Du dương, êm ái

3

accompany

accompaniment

accompanist

/əˈkʌm.pə.ni/

/əˈkʌm.pən.ɪ.mənt/

/əˈkʌm.pə.nɪst/

v

n

n

Đi kèm / đệm đàn

Việc đi kèm theo / đệm đàn

Người đệm đàn

4

modest

modestly

modesty

/ˈmɑː.dɪst/

/ˈmɑː.dɪst.li/

/ˈmɑː.dɪ.sti/

adj

adv

n

Khiêm tốn

 

Sự khiêm tốn

5

fish tank

/ˈfɪʃ ˌtæŋk/

n

Hồ cá

6

avid = keen

avidly

avidity

/ˈæv.ɪd/ = /kiːn/

/ˈæv.ɪd.li/

/əˈvɪd.ə.t̬i/

adj

adv

n

Khao khát / thèm muốn

 

Sự khao khát

7

collect

collector

collection

collectable = collectible

collective

/kəˈlekt/

/kəˈlek.tɚ/

/kəˈlek.ʃən/

/kəˈlek.tə.bəl/

/kəˈlek.tɪv/

v

n

n

adj

adj

Sưu tập

Người sưu tập

Bộ sưu tập

Có thể tích lũy được

Tập hợp

8

discard

discarded

/dɪˈskɑːrd/

v

adj

Loại bỏ

9

common

commonly

have sth in common with sb

/ˈkɑː.mən/

/ˈkɑː.mən.li/

adj

adv

v

Thông thường xuyên / phổ biến

 

Có cùng sở trường / đặc tính / ý tưởng…

10

indulge in

indulgence

indulgent

self-indulgent

indulgently

/ɪnˈdʌldʒ/

/ɪnˈdʌl.dʒəns/

/ɪnˈdʌl.dʒənt/

/ˌself.ɪnˈdʌl.dʒənt/

/ɪnˈdʌl.dʒənt.li/

v

n

adj

adj

adv

Say mê / ưng ý thú

Sự ham / ham mê thú

Say mê / thích thú

Đam mê (quá mức)

11

occupied

keep sb occupied

/ˈɑː.kjə.paɪd/

adj

v

Đầy tín đồ / có tương quan / bận rộn

Làm ai đó bận rộn

 

12

classify = categorize

 

classification

classifiable

classified

/ˈklæs.ə.faɪ/ = /ˈkæt̬.ə.ɡə.raɪz/

/ˌklæs.ə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ˈklæs.ə.faɪ.ə.bəl/

/ˈklæs.ə.faɪd/

v

 

n

n

adj

Phân loại

 

Sự phân loại

Có thể phân loại được

Tuyệt mật (thông tin)

13

tag

/tæɡ/

n

Thẻ ghi tên và địa chỉ

14

broad

broaden

/brɑːd/

/ˈbrɑː.dən/

adj/n

v

Rộng / chỗ rộng

Làm mang đến rộng

15

profit

profitable

profitably

profitability

/ˈprɑː.fɪt/

/ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bəl/

/ˈprɑː.fɪ.t̬ə.bli/

/ˌprɑː.fɪ.t̬əˈbɪl.ə.t̬i/

n/v

adj

adv

n

Lợi ích / gồm lợi

Có lợi / sinh lãi

 

Sự bao gồm lợi

16

gigantic 

/ˌdʒaɪˈɡæn.t̬ɪk/

adj

Khổng lồ

17

ignore

ignorance 

ignorant(ly)

/ɪɡˈnɔːr/

/ˈɪɡ.nɚ.əns/

/ˈɪɡ.nɚ.ənt/

v

n

adj/adv

Không lưu ý / lờ đi

Sự dở người dốt / sự không biết

Ngu dốt / ko biết

18

bygone

bygones

let bygones be bygones

/ˈbaɪ.ɡɑːn/

adj

n

idm

Quá khứ/đã qua

Chuyện đã qua

Hãy quên đi hầu hết chuyện đang qua 

19

hobby = hobbyhorse

hobbyist

/ˈhɑː.bi/ = /ˈhɑː.bi.hɔːrs/

/ˈhɑː.bi.ɪst/

n

n

Sở thích

Người đam mê đồ vật gi đó


Hi vọng phần từ vựng bên trên đã cung ứng cho chúng ta các họ sản phẩm từ cần thiết trong bài xích này. Chúng ta nhớ học tập kĩ từ bỏ vựng để hoàn toàn có thể áp dụng vào bài tập tương tự như các tình huống thực tế nhé.