Phần Mềm Đánh Công Thức Toánhững Từ Viết Tắt Tiếng Anh Trong Kinh Doanh

Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng - Để quá trình của bạn được dễ dàng và dễ ợt hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng tiếng anh siêng ngành kế toán - truy thuế kiểm toán mà chúng ta hay gặp mặt trong nghành này, hy vọng chúng vẫn giúp các bạn dễ dàng thao tác trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Phần mềm đánh công thức toánhững từ viết tắt tiếng anh trong kinh doanh

*

** Dưới đây là những từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng tuyệt nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm đọc qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: chi phí phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: fan lập báo cáo

9. Capital construction: desgin cơ bản

10. Cash: chi phí mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi phí xây dựng cơ phiên bản dở dang

16. Cost of goods sold: giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: tài sản lưu rượu cồn và đầu tư ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General và administrative expenses: bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, phương tiện trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: nên trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tiểu khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản gắng chấp, cam kết cược, ký quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: sản phẩm hoá tồn kho

Bạn sẽ xem: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu rượu cồn khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: nên trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: những khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: bắt buộc thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: những khoản giảm trừ

84. Sales expenses: chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: giảm ngay bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản nạm chấp, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế và những khoản bắt buộc nộp đơn vị nước

96. Total assets: tổng số tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: đề nghị trả cho những người bán

99. Treasury stock: cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số từ vựng chăm ngành lúc kế toán làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: chi tiêu vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu động

12. Carrying cost: giá cả bảo tồn hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: khuyến mãi tiền mặt

14. Historical cost principle : hiệ tượng giá gốc

** Các cách làm trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá bán vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ buộc phải trả vào cuối kỳ – số dư nợ cần trả thời điểm đầu kỳ + các khoản phân tách khấu cảm nhận + các khoản chi phí nợ trả mang đến nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ nên thu với nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Đánh Bài Tiến Lên Miền Nam, Tiến Lên Miền Nam Hướng Dẫn Chơi Cùng Bạn Bè

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): cách thức nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng

Trên đấy là những trường đoản cú vựng chuyên ngành kế toán tài chính được thực hiện nhiều độc nhất vô nhị ở mỗi doanh nghiệp.

Để có thể làm xuất sắc hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần định hướng xu hướng cải cách và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà có thể cách tốt và kết quả nhất bay giờ là ko ngừng cải thiện kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm có tác dụng việc của chính mình qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán ở các trung tâm.