Hàm kiểm tra chuỗi có phải là số hay không

String là giữa những kiểu dữ liệu của JavaScript, phương diện khác, thao tác xử lý string diễn ra rất là phổ trở thành trong thiết kế nói phổ biến và thiết kế JavaScript nói riêng.

Bạn đang xem: Hàm kiểm tra chuỗi có phải là số hay không

Bài viết này mình sẽ gửi tới bạn các thao tác xử lý string phổ cập mà Javascript sẽ hỗ trợ, mời chúng ta cùng theo dõi.

Các phương thức, trực thuộc tính của String vào JavaScript

Đây là cục bộ các methods, properties của String vào JavaScript:


charAt()charCodeAt()concat()endsWith()fromCharCode()includes()indexOf()lastIndexOf()lengthlocaleCompare()match()repeat()replace()


search()slice()split()startsWith()substr()substring()toLocaleLowerCase()toLocaleUpperCase()toLowerCase()toUpperCase()trim()valueOf()toString()


charAt()

charAt() trả về ký tự trong string tương xứng với vị trí các bạn truyền vào. Vị trí được xem từ 0.

Cú pháp: str.charAt(index). Trong đó index là địa điểm của ký tự nên lấy.


charCodeAt()

charCodeAt() trả về mã Unicode của ký tự vào string tương xứng với vị trí chúng ta truyền vào.

Cú pháp str.charCodeAt(index). Trong các số đó index là vị trí của cam kết tự buộc phải lấy.


concat()

concat() được thực hiện để nối 2 hoặc những string lại với nhau. Phương thức này không làm biến đổi string ban đầu, mà lại sẽ trả về một string mới.

Cú pháp: str.concat(string1, string2,... StringN).


// VD 1var str1 = "Hello ";var str2 = "world!";var res = str1.concat(str2); // Hello world!// VD 2var last = "Pham ";var middle = "Quang ";var first = "Binh";var full = last.concat(middle, first); // Pham quang quẻ Binh

endsWith()

endsWith() sẽ bình chọn string con tất cả nằm vào string bà bầu hay không. Nếu tìm thấy sẽ trả về true, ngược lại trả về false.

Cú pháp: str.endsWith(searchString, length). Vào đó:

searchString: String con đề nghị tìm kiếm, tất cả phân biệt chữ hoa, chữ thường.length: ko bắt buộc, là giới hạn độ nhiều năm của str, còn nếu không truyền thì mặc định vẫn là độ nhiều năm của str.

var str = "Hello world, welcome to lớn the universe.";var n = str.endsWith("universe."); // true// String mẹ được tính từ đầu cho tới vị trí vật dụng 11var m = str.endsWith("world", 11); // true

fromCharCode()

fromCharCode() được sử dụng để gửi đối mã Unicode thành ký kết tự tương ứng. Đây là 1 trong những phương thức tĩnh, luôn luôn bao gồm cú pháp là String.fromCharCode().

Cú pháp: String.fromCharCode(n1, n2, ...nX).


var text = String.fromCharCode(65); // A// Hoặc rất có thể truyền các mã Unicode để nối thành stringvar text = String.fromCharCode(72, 69, 76); // HEL

includes()

includes() được thực hiện để đánh giá xem string con có nằm vào string người mẹ hay không. Cách thức trả về true ví như tìm thấy, ngược lại trả về false.

Cú pháp: string.includes(searchValue,start). Vào đó:

searchValue: String con đề xuất tìm kiếm, phân biệt chữ hoa chữ thường.start: không bắt buộc, khoác định là 0, là ví trí bước đầu để search kiếm.

var str = "Hello world, welcome to the universe.";var n = str.includes("world"); // true// Phạm vi tìm kiếm được ban đầu từ vị trí thứ 12 trong string ban đầuvar m = str.includes("world", 12); // true

indexOf()

indexOf() được thực hiện khi bạn có nhu cầu lấy vị trí lộ diện đầu tiên của string nhỏ trong string mẹ.

Lưu ý: trường hợp tìm thấy thì vị trí được tính từ 0, nếu không kiếm thấy thì trả về -1;

Cú pháp: string.indexOf(searchvalue,start). Vào đó:

searchValue: String con đề nghị tìm kiếm, minh bạch chữ hoa chữ thường.start: ko bắt buộc, mặc định là 0, là ví trí ban đầu để tra cứu kiếm.

var str = "Hello world, welcome to lớn the universe.";var n = str.indexOf("welcome"); // 13// không tìm kiếm thấy string con trong string mẹ// sẽ trả về -1var m = str.indexOf("bephongngoaidon.com"); // -1// Phạm vi kiếm tìm kiếm được bước đầu từ trị trí vật dụng 5 vào string ban đầuvar l = str.indexOf("e", 5); // 14

lastIndexOf()

Tương từ bỏ như indexOf(), nhưng mà trả về địa điểm xuất hiện ở đầu cuối của string con trong string mẹ.

Cú pháp: string.lastIndexOf(searchvalue,length). Trong đó:

searchValue: String con phải tìm kiếm, riêng biệt chữ hoa chữ thường.length: không bắt buộc, là giới hạn của string, mặc định đang là độ lâu năm của string.

var string = "hello hi hi hello";var n = string.lastIndexOf("hello"); // 12// không tìm kiếm thấy string nhỏ trong string mẹ// đang trả về -1var m = string.lastIndexOf("bephongngoaidon.com"); // -1// Phạm vi tìm tìm kiếm được tính từ trên đầu string cho tới vị trí máy 5var l = string.lastIndexOf("he", 5); // 0

localeCompare()

localeCompare() được sử dụng khi bạn muốn so sánh 2 string theo ngữ điệu địa phương.

Tùy nằm trong vào mỗi vùng (quốc gia) mà tác dụng của việc đối chiếu 2 string sẽ khác nhau. Địa phương sẽ được lấy từ tin tức của trình duyệt.

localeCompare() sẽ trả về:

Trả về -1 nếu str1 được thu xếp trước str2Trả về 0 trường hợp str1 bởi str2Trả về 1 giả dụ str1 được sắp xếp sau str2

Cú pháp: string.localeCompare(compareString). Trong các số đó compareString là string mà bạn có nhu cầu so sánh cùng với string hiện nay tại.


// mang sử "địa phương" đã là Việt Namvar str1 = "ab";var str2 = "cd";var n = str1.localeCompare(str2); // -1

match()

match() được sử dụng khi bạn muốn trích một string nhỏ trong string chị em bằng “biểu thức bao gồm quy“. Cách tiến hành này sẽ trả về công dụng dưới dạng mảng nếu như tìm thấy string con tương xứng với đk của biểu thức chính quy, trả null nếu không tìm kiếm thấy.

Cú pháp: string.match(regexp). Trong số đó regexp là chuỗi biểu thức chủ yếu quy.


var str = "The rain in SPAIN stays mainly in the plain";// Tìm tất cả các string "aig" vào string strvar res = str.match(/ain/g); // <"ain", "ain", "ain">

repeat()

repeat() được sử dụng khi bạn có nhu cầu lặp đi tái diễn một string tương xứng với số lần các bạn truyền vào.

Cú pháp: string.repeat(count). Trong các số ấy count là chu kỳ mà bạn có nhu cầu string được lặp lại.


replace()

replace() được áp dụng khi bạn có nhu cầu tìm tìm và sửa chữa một string bé trong string mẹ. Phương thức này không làm đổi khác string mẹ, mà lại trả về một string mới.

Lưu ý: trường hợp string con không được diễn tả dưới dạng biểu thức chủ yếu quy, thì replace() đang chỉ sửa chữa thay thế được string con thứ nhất tìm thấy. Nếu bạn có nhu cầu tìm và thay thế sửa chữa tất cả, thì hoàn toàn có thể sử dụng /string/g (xem ví dụ bên dưới).

Cú pháp: string.replace(searchValue, newValue). Vào đó:

searchValue: Là string con đề nghị tìm kiếm, hoặc là chuỗi biểu thức thiết yếu quy. Mẫu mà sẽ được thay thế bằng newValue.newValue: Là giá trị sẽ tiến hành thay thế.

var str = "Visit Microsoft!";var res = str.replace("Microsoft", "bephongngoaidon.com"); // Visit bephongngoaidon.com// tìm kiếm toàn bộ "you" sửa chữa thành "Binh"var str = "I love you, you are my life";var res = str.replace(/you/g, "Binh"); // I love Binh, Binh are my life

search()

search() được thực hiện khi bạn có nhu cầu tìm địa điểm một string nhỏ trong string người mẹ theo biểu thức bao gồm quy. Ví như trong string mẹ mở ra nhiều lần string con bắt buộc tìm, thì trả về vị trí của string bé đầu tiên. Cách làm này gần giống với indexOf(), khác ở đoạn indexOf() chỉ gật đầu input là string, còn search() gật đầu đồng ý cả biểu thức bao gồm quy.

Nếu không tìm thấy string nhỏ trong string mẹ, search() sẽ trả về -1.

Xem thêm: Cô Bé 12 Tuổi Vô Tư Cởi Quần Áo Trước Mặt Bạn, Biết Nguyên Nhân Mẹ Ân Hận

Cú pháp: string.search(searchValue). Trong số ấy searchValue là string con cần tìm kiếm, hay là chuỗi biểu thức bao gồm quy biểu lộ cho string con phải tìm.


var str = "Welcome lớn bephongngoaidon.com";// kiếm tìm theo string thông thường.var n = str.search("bephongngoaidon.com"); // 11// tìm theo biểu thức chủ yếu quyvar m = str.search(/to/); // 8

slice()

slice() được áp dụng khi bạn có nhu cầu trích một string nhỏ trong string chị em từ vị trí n tới địa điểm m. Tham số n, m cũng hoàn toàn có thể là số âm, nếu như là số âm vị trí sẽ tiến hành tính từ lúc cuối string.

Cú pháp: string.slice(start,end). Vào đó:

start: Là vị trí bắt đầu cắt string con, tương ứng với thông số n.end: không bắt buộc, là vị trí hoàn thành của string con, tương xứng với thông số m. Còn nếu như không truyền, cách làm này sẽ cắt từ địa điểm start tới cuối string.

var str = "Hello world!"; var res = str.slice(0, 5); // Hellovar res2 = str.slice(6); // world!var res3 = str.slice(-3); // ld!

split()

split() được thực hiện khi bạn có nhu cầu phân tách bóc string bà mẹ thành một mảng những string con theo một lốt hiệu nhận biết nào đó. Nếu lốt hiệu phân biệt là một string trống rỗng ”, thì split() sẽ tách bóc các ký kết tự trong string bà bầu thành các bộ phận trong mảng kết quả. Phương thức này sẽ không làm biến đổi string mẹ.

Cú pháp: string.split(separator,limit). Vào đó:

separator: ko bắt buộc, là vết hiệu phân biệt để phân bóc string.limit: Số lượng phần tử tối đa hy vọng phân tách.

var str = "How are you doing today?";var res = str.split(" "); // <"How", "are", "you", "doing", "today?">var str2 = "bephongngoaidon.com";var res2 = str2.split(""); // <"P", "h", "a", "m", "b", "i", "n", "h", ".", "n", "e", "t">var str3 = "Hello world";var res3 = str3.split("", 5); // <"H", "e", "l", "l", "o">

startsWith()

startsWith() được thực hiện khi bạn muốn kiểm tra một string người mẹ có được bước đầu bằng string cô bạn truyền vào không. Nếu đúng sẽ trả về true, trái lại trả về false.

Cú pháp: string.startsWith(searchValue,start). Vào đó:

searchValue: Là string con đề nghị tìm kiếmstart: không bắt buộc, mặc định là 0. Là vị trí bắt đầu tìm kiếm

var str = "Hello world, welcome lớn the universe.";var n = str.startsWith("Hello"); // truevar m = str.startsWith("Hi"); // falsevar l = str.startsWith("world", 6); // true

substr()

substr() được sử dụng khi bạn muốn cắt một string bé trong string người mẹ từ vị trí n và kéo dãn m phần tử.

Lưu ý: substr() khá dễ dàng nhầm lẫn cùng với slice(), chúng khác biệt ở tham số vật dụng 2:

substr(): thông số mđộ dài của string con tính từ địa chỉ n.slice(): thông số m là vị trí kết thúc của string nhỏ tính từ vị trí n.

Cú pháp: string.substr(start, length). Trong đó:

start: Vị trí bắt đầu cắt, tương ứng với thông số n.length: ko bắt buộc, độ nhiều năm của string con ao ước cắt, tương ứng với thông số m. Nếu như không truyền thì sẽ cắt từ vị trí start cho tới cuối string mẹ.

substring()

substring() được thực hiện khi bạn muốn trích một string nhỏ trong string người mẹ từ địa điểm n tới vị trí m. Thông số m là tham số ko bắt buộc, nếu bạn không truyền, substring() vẫn trích từ địa chỉ n cho tới cuối string.

Phương thức này khá giống với slice(), như thể nhau cả về chân thành và ý nghĩa của tham số máy 2. Tuy vậy cách triển khai của chúng tất cả phần khác nhau:

substring(): giả dụ tham số n > m, thì ý nghĩa của nó sẽ được đổi mang lại nhau. Tức nó sẽ giảm từ vị trí m tới vị trí n. Không chỉ có vậy nm không nhận giá trị âm, nếu như bạn truyền giá trị âm thì string bé trả về sẽ giống string bà mẹ ban đầu.slice(): nếu tham số n >= m, thì đã trả về string rỗng, n cùng m có thể nhận giá trị âm.

Cú pháp: string.substring(start, end). Trong đó:

start: Là vị trí bắt đầu cắt string con, tương ứng với thông số n.end: không bắt buộc, là vị trí xong của string con, khớp ứng với thông số m. Nếu như không truyền, thủ tục này sẽ giảm từ vị trí start cho tới cuối string.

toLowerCase()

toLowerCase() được thực hiện khi bạn có nhu cầu chuyển toàn bộ các ký tự trong string về dạng văn bản thường.

Cú pháp: string.toLowerCase(). Cách tiến hành này không tồn tại tham số.


toLocaleLowerCase()

toLocaleLowerCase() được thực hiện khi bạn có nhu cầu chuyển tất cả các cam kết tự vào string về dạng chữ thường của địa phương.

Trong phần nhiều các trường hợp, thì cách tiến hành này với cách thức toLowerCase() nói trên đã trả về và một kết quả. Mặc dù với một số trong những quốc gia, ví như Thổ Nhĩ Kỳ, thì không theo quy tắc Unicode thông thường, cần kết quả hoàn toàn có thể khác nhau.

Cú pháp: string.toLocaleUpperCase(). Cách làm này không tồn tại tham số.


toUpperCase()

toUpperCase() được sử dụng khi bạn có nhu cầu chuyển toàn bộ ký tự vào string thành dạng CHỮ HOA.

Cú pháp: string.toUpperCase(). Cách thức này không có tham số.


toLocaleUpperCase()

toLocaleUpperCase() được thực hiện khi bạn muốn chuyển tất cả các ký kết tự trong string về dạng CHỮ HOA của địa phương.

Sự khác biệt giữa phương thức này và cách tiến hành toUpperCase() tương tự như thủ tục toLowerCase() và cách làm toLocaleLowerCase() nhắc trên.

Cú pháp: string.toLocaleUpperCase(). Cách tiến hành này không tồn tại tham số.


trim()

trim() được thực hiện khi bạn muốn xóa khoảng tầm trắng ở hai đầu của string.

Cú pháp: string.trim(). Cách làm này không tồn tại tham số.


valueOf()

valueOf() được áp dụng khi bạn muốn trả về giá trị gốc của string. Cách thức này khá ít khi sử dụng, để hiểu được thủ tục này bạn hãy xem lấy ví dụ dưới.

Cú pháp: string.valueOf(). Cách tiến hành này không tồn tại tham số.


var x = valueOf: function () return "Binh"; // coi kiểu tài liệu của xconsole.log(typeof x) // object// Nối x với 1 string xem thay nàovar hello = "Hello " + x; // Hello Binh// thừa nhận xét:// trường hợp x là một trong object và gồm phương thức valueOf()// thì khi thực hiện phép toán bên trên x, cực hiếm của x đang là giá trị của thủ tục valueOf()// Đấy là lý do tại sao "Hello " + x == "Hello Binh"

toString()

toString() được sử dụng khi chúng ta cố nghiền một dữ liệu khác về dạng string. Để phát âm được cách làm này mời bạn xem ví dụ bên dưới.


var x = toString: function () return "Binh"; // coi kiểu tài liệu của xconsole.log(typeof x); // object// Thử áp dụng x vào trường phù hợp x bị nghiền thành stringalert(x); // sẽ alert lên là "Binh"https:// dấn xét// giả dụ một object gồm phương thức toString()// thì trong trường hòa hợp x đề xuất ép về dạng string, thì giá trị của x sẽ là giá trị của cách tiến hành toString()

*

Lời kết

Trong các phương thức nói trên có tương đối nhiều phương thức tương tự nhau, các bạn hãy để ý để biết cách sử dụng đúng trường thích hợp như:

indexOf() vs search()substr() vs slice() vs substring()

Hay một số phương thức có công dụng phụ ở trong vào “địa phương” của browser như:

localeCompare()toLocaleLowerCase()toLocaleUpperCase()

Chúc chúng ta học tập hiệu quả.