Giải bài tập hóa học 11 sgk

Giải bài tập trang 22 bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản bội ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện li Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 11. Câu 1: Viết phương trình điện li của các chất sau ...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 11 sgk


Bài 1 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết phương trình điện li của những chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình năng lượng điện li :

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- ( ightleftharpoons) H+ + HPO42-

HPO42- ( ightleftharpoons) H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 ( ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li hình dạng bazơ

H2PbO2 ( ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li đẳng cấp axit

e) HBrO ( ightleftharpoons) H+ + BrO-

g) HF ( ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

Bài 2 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch gồm = 0,01 OM. Tính với pH của dung dịch. Môi trường xung quanh của dung nhờn này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho thấy màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải:

= 1,0.10-2M thì pH = 2 và = 1,0 . 10-12 M.

Môi ngôi trường axit. Quỳ gồm màu đỏ.

Bài 3 trang 22 sgk chất hóa học 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính mật độ mol của những ion H+ với OH- trong dung dịch. Hãy cho thấy màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này.

Hướng dẫn giải:

pH = 9,0 thì = 1,0. 10-9 M với = 1,0.10-5M.

Xem thêm: Tải Bài Hát Về Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ai Nghe Cũng Rơi Nước Mắt

Môi ngôi trường kiểm. Trong hỗn hợp kiềm thì phenolphtalein có màu hồng. 

Bài 4 trang 22 sgk chất hóa học 11

Viết những phương trình phân tử cùng ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau :

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCI

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCI

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải:

Phương trình ion rút gọn gàng :

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) HCO3- + H+  → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) không có phương trình ion rút gọn.

g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2PbO2(r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) Cu2+ + S2- → CuS↓.

Bài 5 trang 23 sgk hóa học 11

Phản ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi

A. Các chất làm phản ứng phải là phần đa chất dễ tan.

B. Các chất phản ứng bắt buộc là gần như chất điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng

D. Bội nghịch ứng chưa hẳn là thuận nghịch.

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Một số trong những ion trong dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm sút nồng độ ion của chúng.

Bài 6 trang 23 sgk chất hóa học 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được tạo thành thành vào dung dịch bởi cặp hóa học nào dưới đây ?

*

A. CdCI2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Hướng dẫn giải:

Chọn B. Cd(NO3)2 + H2S.

Bài 7 trang 23 sgk hóa học 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của làm phản ứng hội đàm ion vào dung dịch chế tạo ra thành từng kết tủa sau : Cr(OH)3 ; AI(OH)3 ; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).