CHO 6 ĐIỂM TRONG ĐÓ KHÔNG CÓ 3 ĐIỂM NÀO THẲNG HÀNG HỎI CÓ BAO NHIÊU TAM GIÁC

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 6 điểm khác nhau trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi rất có thể vẻ được từng nào đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm vẫn cho. Cũng thắc mắc như vậy tựa như với 2012 điểm.

Bạn đang xem: Cho 6 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng hỏi có bao nhiêu tam giác


*

Điều khiếu nại chung không tồn tại 3 điểm trực tiếp hàng

2 điểm kẻ 1 thường xuyên thẳng

Thêm 1 điểm ( 3 điểm) ta kẻ thêm 2 đường thẳng nữa

Thêm 1 điểm (4 điểm) ta kẻ thêm 3 mặt đường thẳng nữa

.....

Thếm 1 điểm (6 điểm) ta kẻ thêm 5 đường thẳng nữa

Vậy với 6 điểm rõ ràng ta có thể kẻ được : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 đường thẳng

Và cùng với 2012 điểm biệt lập ta rất có thể kẻ được : 1 + 2 + 3 + ...+ 2011 = (1 + 2011) : 2 x 2011 = 2023066 con đường thẳng


*

Bài giải : Với một điểm bất cứ trong 6 điểm tách biệt cho trước, ta vẽ được 5 mặt đường thẳng tới những điểm còn lại.

Như vậy cùng với 6 điểm, ta vẽ được 5.6 đường thẳng tới các điểm còn lại. Nhưng vì thế một con đường thẳng đã làm được tính gấp đôi do đó thực thụ chỉ có

5.6 : 2 = 15 ( con đường thẳng) Làm tựa như với ngôi trường hợp bao gồm 2012 điểm, ta đc tác dụng là 2023066 đường thẳng nhé! 


GIẢI

Chọn 1 điểm trong 6 điểm nối cùng với 5 điểm còn lại ta được 5 đường thẳng , mà gồm 6 điểm 

=> tất cả 5 x 6 = 30 mặt đường thẳng

Tính bởi vậy thì số mặt đường thẳng bị tính 2 lần

=> Số đường thẳng thực tiễn là 

30 : 2 = 15 mặt đường thẳng

Đáp số : 15 mặt đường thẳng

Giải tương tự như như 6 điểm cùng với 2012 điiểm ta được số mặt đường thẳng thực tiễn là :

(frac2012 imes20112)= 2023066 con đường thẳng

K mk nha , mk sớm nhất có thể đó

Kết chúng ta nha


Bài 1: đến 4 điểm A,B,C,D phân biệt. Vẽ 2 con đường thẳng trải qua 2 vào 4 điểm sẽ cho. Hỏi rất có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Bài 2:Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm đã cho trong các trường hợp sau?

a) trong 6 điểm không có ba điểm làm sao thẳng hàng?

b) tất cả 3 điểm trực tiếp hàng, gồm 4 điểm trực tiếp hàng

Bài 3: mang lại n điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng. Kẻ các đường trực tiếp đi qua các cặp điểm trong n điểm đã cho. Có tất cả 190 mặt đường thẳng. Tìm n=?

Mong mọi bạn giúp mình


Lớp 6 Toán
0
0
+1+)">

cho 5 điểm khác nhau ( không có 3 điểm như thế nào thẳng mặt hàng ) . Hỏi gồm bao nhiêu con đường thẳng trải qua 2 vào 5 điểm bên trên . Hỏi giống như cho N điểm vào đó không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng hàng ( n > 1 )


Lớp 6 Toán
1
1
+1+)">

cho 5 điểm tách biệt ( không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng mặt hàng ) . Hỏi tất cả bao nhiêu con đường thẳng đi qua 2 trong 5 điểm trên . Hỏi giống như cho N điểm trong đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng mặt hàng ( n > 1 )


Lớp 6 Toán
0
0

Cho 30 điểm phân biệt, vào đó không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm vẽ một con đường thẳng. A) Hỏi vẽ đc bn đường thẳng?

b) Cũng hỏi vì thế nếu trong 30 điểm này có đúng 6 điểm trực tiếp hàng.

Xem thêm: Ván Trượt Tay Giá Rẻ - Ván Trượt Cầm Tay Giá Rẻ Chất Lượng Tại Tp


Lớp 6 Toán
1
0

Cho 200 điểm phân biệt , trong đó không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn có thể kẻ được bao nhiêu đường thẳng trải qua 2 điểm trong 200 điểm vẫn cho


Lớp 6 Toán
1
0

a) mang lại 100 điểm rành mạch trong đó không tồn tại 3 điểm như thế nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một con đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu con đường thẳng?b) Cũng hỏi như câu a) trường hợp trong 100 điểm đó có đúng 3 điểm thẳng hàng.


Lớp 6 Toán
0
0

cho 15 điểm rõ ràng trong đó ngẫu nhiên 3 điểm nào cũng không thẳng mặt hàng . Hỏi tất cả bao nhiêu con đường thẳng thỏa mãn đi qua 2 điểm vào 15 điểm đang cho.


Lớp 6 Toán
1
0

Cho 60 điểm phân biệt, trong số đó có đúng 4 điểm trực tiếp hàng. Bên cạnh ra, không tồn tại 3 điểm làm sao thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn có thể vẽ bao nhiêu đường thẳng đi qua mỗi cặp điểm trong 60 điểm đã cho?


Lớp 6 Toán
0
0

a,Cho 5 điểm phân biệt, trong đó không tồn tại ba điểm như thế nào thẳng hàng.Cứ qua nhì điểm, ta kẻ một con đường thẳng. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng ?

b,Cũng như thắc mắc trên đối với n điểm phân biệt, trong đó không tồn tại ba điểm làm sao thẳng hàng.

c,Cho n điểm phân biệt, vào đó không tồn tại ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm trong n đặc điểm này ta kẻ một đường thẳng, biết rằng có 66 con đường thẳng. Search n