CÁCH GỠ BỎ CHẾ ĐỘ READ ONLY TRONG EXCEL

Excel mang lại bephongngoaidon.com 365 dành đến máy Mac Excel 2021 for Mac Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn for Mac Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Note: If your workbook is shared, anyone who has Write privileges can clear the read-only status. For stronger protection, require a password lớn save changes.

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ chế độ read only trong excel


Open the Finder và select the workbook you want to lớn protect.

On the File menu , click Get Info.

On the General pane, select the Locked check box.

Clear the read-only status of a workbook


Note: You must be the owner of the tệp tin or have Write privileges in order to clear read-only status.


Open the Finder và select the workbook you want khổng lồ protect.

On the File menu , click Get Info.

On the General pane, clear the Locked check box.

Xem thêm: Tam Quốc Chí Và Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa


Note: If your workbook is shared, anyone who has Write privileges can clear the read-only status. For stronger protection, require a password lớn save changes.


Open the Finder and select the workbook you want to protect.

On the Action pop-up menu , click Get Info.

On the General pane, select the Locked check box.

Clear the read-only status of a workbook


Note: You must be the owner of the file, or have Write privileges, in order to lớn clear read-only status.


Open the Finder and select the workbook you no longer want to lớn be read-only.

On the Action pop-up thực đơn , click Get Info.

On the General pane, clear the Locked check box.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang lại biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)