Bộ Bài Tập Tiếng Anh 6,7,8,9 Thí Điểm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn giờ Anh lớp 6 hơn. Để tải tài liệu bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bộ bài tập tiếng anh 6,7,8,9 thí điểm


Mục lục bài tập giờ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 6 học kì 2 tất cả đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 gồm đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề đánh giá 15 phút giờ Anh 6 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi giờ Anh lớp 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “play + môn thể thao”: chơi môn thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường dành cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại đơn do gồm mốc thời hạn “every”

Dịch: Linda tất cả tiết giờ Anh vào thứ 3, 5 và 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé khá nhút nhát. Cô ko nói những khi chạm mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ địa chỉ “between…and…”: sống giữa…và…

Dịch: – nhỏ mèo đâu rồi? – Nó làm việc giữa chiếc bàn và giá bán sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời bây giờ đơn do có mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex hay làm ngừng bài tập về nhà lúc 8 giờ tối.


Đáp án A

Giải thích: kết cấu “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: bao gồm 2 chiếc cây viết chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “do physical exercise”: đồng đội dục

Dịch: chúng ta nên tập thể dục hay xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thắc mắc nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: bao gồm phải Bobby thường làm thí nghiệm vật dụng lý sau giờ học tập không?


Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: các từ “go to the judo club” đi đến câu lạc bộ judo

Dịch: công ty chúng tôi đến câu lạc bộ judo 2 lần mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to lớn us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. To lớn explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện nay tại tiếp nối do có mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang giải thích bài học cho cái đó mình đấy.


Question 11: – What do you vị in your không tính tiền time? – I always ________ books in my không tính tiền time.

A. Is reading B. To lớn read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời lúc này đơn vì bao gồm trạng tự “always”

Dịch: – Lúc thong thả cậu làm cho gì? – Tớ luôn đọc sách lúc rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. Khổng lồ ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện nay tại tiếp nối vì gồm trạng trường đoản cú “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ đạp xe mang đến trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To visit D. Khổng lồ visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me lớn study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “be too adj (for sb) lớn V”: quá…nên không thể…

Dịch: Mấy từ bắt đầu này thừa khó yêu cầu tớ chả học tập được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) cha Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks khổng lồ school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him lớn school. He loves Literature and English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở trường trung học cơ sở Ba Đình trên phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở bây giờ đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời chỗ nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vì chưng thế

Dịch: Cậu ấy sinh sống khá ngay sát trường, chính vì như vậy cậu ấy thường quốc bộ với một vài tín đồ bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tại tiếp tục vì bao gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng lúc này bố cậu ấy đang chuyển cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau giờ đồng hồ học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sân thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go lớn school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: nhờ vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter to six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to lớn school today?

A. On foot B. By bike C. By car D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B và C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: trường học của mình không xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi ao ước tham gia lớp tiếng Anh sau giờ học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D lớn complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel lớn work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở hiện tại đơn vì bao gồm mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm việc bằng xe thiết bị mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: làm việc trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ phân chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: tất cả các môn sinh sống trường mới của tôi thường rất thú vị.


Question 3: Helen/ do / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English chạy thử gooder than I do.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I do.

C. Helen is doing this English thử nghiệm good than I do.

D. Helen do this English chạy thử better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought khổng lồ study hard lớn please our parents.

B. We ought studying hard to lớn please our parents.

C. We ought to lớn study hard to lớn pleasing our parents.

D. We ought khổng lồ studying hard khổng lồ please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “ought khổng lồ V”: có bổn phận đề nghị làm gì

Dịch: chúng ta phải học chịu khó để làm phụ huynh hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: 8-3 Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Ngày Mùng 8 Tháng 3 Là Gì? Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì bao gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: hiện giờ Bing đang tennis ở sảnh sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight đen hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair đen long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: cô giáo tôi gồm mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports không tính tiền spends.

B. He spends most his không tính tiền time of playing sports.

C. He spends most of his miễn phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính tiền time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu tạo “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành phần đông thời gian rảnh chơi thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take và ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the khung to & ask lớn sign.

C. Please sign to take khung your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the form to your teacher & ask her lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “take st to sw” mang cái gì đến đâu

“ask sb to lớn V” yêu ước ai làm cho gì

Dịch: vui tươi mang lá đơn đến mang lại cô giáo của em và nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil & a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: có một chiếc bút chì, 1 chiếc compa, với 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn uống tiệm, ăn ngoài

Dịch: tối nay đi ra ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích có tác dụng gì

Dịch: Tôi say mê học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: chuyển đổi giữa 2 kết cấu “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi tất cả 2000 học tập sinh.


Question 13: Students ought to bởi vì homework after class

A. Students must vì chưng homework after class.

B. Students may vị homework after class.

C. Students can vì homework after class.

D. Students have to vị homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “have to V” = “ought khổng lồ V”: bao gồm bổn phận yêu cầu làm gì

Dịch: học viên cần yêu cầu làm bài xích tập sau tiếng học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough khổng lồ be in my class.

A. That little girl is too young to lớn be in my class.

B. That little girl is old enough lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

D. That little girl is young enough to be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: chuyển đổi 2 cấu tạo “Be adj enough khổng lồ V” (đủ như vậy nào để triển khai gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống: