BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN

Thì hiện tại tiếp nối là trong những thì cơ bạn dạng và thông dụng độc nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Tuy nhiên có khá nhiều bạn dù đã làm được học qua về cấu trúc và cách áp dụng của loại thì này cơ mà vẫn không làm được bài tập thì lúc này tiếp diễn. Phát âm được trở ngại đó,bephongngoaidon.comđã tổng hợp không thiếu kiến thức dưới bài viết này. Cùng theo dõi các bạn nhé!


1. Tóm tắt lý thuyết về thì hiện tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Cách thực hiện thì hiện tại tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang ra mắt tại thời điểm nói.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 có đáp án

Ví dụ: I am watching TV now. (Tôi sẽ xem tivi bây giờ.)

Diễn tả một hành động nói chung đang ra mắt và chưa kết thúc, tuy nhiên không duy nhất thiết buộc phải thực sự diễn ra ngay thời điểm nói.

Ví dụ: Anna is finding a job. (Anna sẽ tìm kiếm một công việc.)

Diễn tả một hành động chắc chắn là sẽ xảy ra về sau gần.

Ví Dụ: He is going khổng lồ Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đã tới thành phố hà nội vào ngày mai.)


*
*
*
Bài tập thì hiện nay tại tiếp diễn – bài bác tập 2

Hội thoại 2

A: Hi, Nicola. How ……… ? (your new job /go)

B: Not bad. Lt wasn’t so good at first, but ……… better now. (it/ get)

A: What about Daniel? Is he OK?

B: Yes, but ……… his work right now. (he/ not/ enjoy).

He’s been in the same job for a long time and ……… to get bored with it. (he/ begin)

Bài tập 3: lựa chọn dạng đụng từ đúng (I’m doing) hoặc (I’m not doing)Please don’t make so much noise …… (I/ try) khổng lồ work.Let’s go out now ……. (it/ rain) any more.You can turn off t he radio ………………….. (I/ listen) to lớn it.Kate phoned me last night. She’s on holiday in France ……………. (she/ have) a great t ime & doesn’t want to lớn come back.I want to đại bại weight, so t his week …………. (I/ eat) lunch.Andrew has just started evening classes ……………… (he/ learn) JapanesePaul & Sally have had an argument ……………….. (they/ speak) to lớn each other.……………. (I/get) tired. I need a rest.Tim ……………………. (work) today. He’s taken the day off.…… (I/ look) for Sophie. Bởi vì you know where she is?Bài tập 4: dứt các câu áp dụng động từ bỏ sau

start – get – increase – change – rise

The population of the world ……very fast.The world ………. ………………………………………….. Things never stay the same.The situation is already bad and it ……………………. Worse.The cost of living ………………………… . Every year things are more expensive.The weather ………… lớn improve. The rain has stopped, và the wind isn’t as strong.Bài tập 5: ngừng câuI/ wash/ my hair. => ………………………………………………………………………………………..It/ snow. => …………………………………………………………………………………………They/ sit/ on the bench. => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ very hard. => ………………………………………………………………………………….She/ learn/ English. => ……………………………………………………………………………………..He/ listen/ to lớn the radio. => ……………………………………………………………………………………..We/ smoke/ in the class. => ………………………………………………………………………………..I/ read/ a newspaper. . => ………………………………………………………………………………..You/ watch/ T.V? => ………………………………………………………………………………..What/ you/ do? => ………………………………………………………………………………..What/ Sam and Anne/ do? => ………………………………………………………………………………..It/ rain/ ? => ………………………………………………………………………………..That clock/ work? => ………………………………………………………………………………..You/ write/ a letter. => ………………………………………………………………………………..Why/ you/ run ?=> ………………………………………………………………………………..Bài tập 6: Chọn đáp án đúng

1. Have you got an umbrella? It ……………………… to rain.

a. Is starting b. Are starting c. Am starting d. Start

2. You ……………….. A lot of noise. Can you be quieter? I …………… lớn concentrate.

a. Is makeing/am trying b. Are makeing/ am trying

c. Are making/ am trying d. Is making/ am trying

3. Why are all these people here? What ……………………. ?

a. Am happening b. Are happening c. Is happening d. Is happening

4. Your English …………….. . How vày you learn?

a. Is improving b. Areimproving c. Improve d. Improving

5. Please don’t make so much noise. I ………………… to work.

a. Is trying b. Are trying c. Trying d. Am trying

6. Let’s go out now. It ………………. Any more.

a. Am raining b. Is raining c. Are raining d. Raining

7. You can turn off the radio. I …………. Lớn it.

a. Are not listening b. Isn’t listening c. Am not listening d. Don’t listening

8. Kate phoned me last night. She is on holiday in France. She …… a great time và doesn’t want to come back.

a. Is haveing b. Are having c. Am having d. Is having

9. I want to chiến bại weight, so this week I ……………. Lunch.

a. Am not eating b. Isn’t eating c. Aren’t eating d. Amn’t eating

10. Andrew has just started evening classes. He …………….. German.

a. Are learning b. Is learning c. Am learning d. Learning

11. The workers …………………………..a new house right now.

a. Are building b. Am building c. Is building d. Build

12. Tom ……………………….. Two poems at the moment?

a. Are writing b. Are writeing c.is writeing d. Is writing

13. The chief engineer ……………………………… all the workers of the plant now.

a. Is instructing b. Are instructing c. Instructs d. Instruct

14. He …………………….. His pictures at the moment.

Xem thêm: Game Candy Crush Saga Trên Facebook, Candy Crush

a. Isn’t paint b. Isn’t painting c. Aren’t painting d. Don’t painting

15. We ………………………….the herbs in the garden at present.

a. Don’t plant b. Doesn’t plant c. Isn’t planting d. Aren’t planting

16. They …………………… the artificial flowers of silk now?

a. Are………. Makeing b. Are……… making c. Is……….. Makeing d. Is ……….. Making

17. Your father ………………………….your motorbike at the moment.

a. Is repairing b. Are repairing c. Don’t repair d. Doesn’t repair

18. Look! The man ……………………. The children to lớn the cinema.

a. Is takeing b. Are taking c. Is taking d. Are takeing

19. Listen! The teacher …………………..a new lesson lớn us.

a. Is explaining b. Are explaining c. Explain d. Explains

20. They ………… …….. Tomorrow.

a. Are coming b. Is coming c. Coming d. Comes

Bài tập 7: chọn dạng từ đúngHe …… an thư điện tử now.

a) is writing/ b) is writing

Marry …… in the bed at the moment.

a) lying/ b) is lying

I ….. In Paris this week.

a) am staying/ b) stay

John ….. This month.

a) working/ b) is working

My sister & mom …… now.

a) is cooking/ b) are cooking

Oh, no! Look! She is crazy!

a) What is she wearing?/ b) What is she wearing?

Don’t turn off the laptop.

a) I am working./ b) I’m not working.

I can hear Peter.

a) He is coming./ b) He isn’t coming.

Bài tập 8: bài xích tập dứt câu có thực hiện thì hiện tại tiếp diễnIt’s 10 o’clock và I …………………………… a book. (read)Where is Peter ? – He ………………………… his car. (mend)My brother is not here. He ……………………………. The shopping. (do)Please, stop! You ……………………….. So loudly! (sing)Look.She …………………………………………….. Us. (watch)We ………………………………… in London this week. (stay)Bài tập 9: bài xích tập viết lại câu áp dụng thì bây giờ tiếp diễnI/ in Hastings/ learn English/ this winterin the street/ Tam & Trung/ play/ at the momentdecorate/ she/ in Thu Duc/ these days/ her flat