GIẢI A CLOSER LOOK 2 UNIT 3 TIẾNG ANH 8 MỚI

Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cung cấp cấp lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar

1. Read the passage.

Bạn đang xem: Giải a closer look 2 unit 3 tiếng anh 8 mới

Đọc đoạn văn

In a small village in the north, there is a stilt house. In the house, a Tay family are living together: the grandparents called Dinh và Pu, the parents called Lai và Pha, và three children called Vang, Pao & Phong. Every day the grandparents stay at home to look after the house. Mr Lai and Mrs pha work in the fields. They grow rice and other plants. Mrs trộn goes lớn the market twice a week khổng lồ buy food for the family. Mr Lai sometimes goes hunting or cutting wood in the forests. Pao and Phong go lớn the primary school in the village, but Vang studies at the boarding school in the town about 15 kilometres away. He goes home at the weekend.  The family live simply và they enjoy their way of life. There are a few difficulties of course. But they say they live more happily in their stilt house than in a modern flat in the city.

Dịch:

Ở một ngôi làng nhỏ dại phía Bắc, bao gồm một căn nhà sàn. Vào nhà, một mái ấm gia đình Tày đang sinh sống cùng nhau: ông bà tên Dinh và Pu, ba bà mẹ tên Lai với Pha, với 3 đứa trẻ tên Vàng, Pao, cùng Phong. Hằng ngày ông bà ở nhà trông coi bên cửa. Ông Lai cùng bà Pha thao tác ngoài đồng. Chúng ta trồng lúa và gần như cá; khác. Bà trộn đi chợ gấp đôi 1 tuần để sở hữ thức ăn uống cho gia đình. Ông Lai thỉnh thoảng đi săn hoặc rước gỗ trong rừng. Pao cùng Phong đi học tiểu học tập ở làng, nhưng Vàng học ở ngôi trường nội trú trong thị trấn từ thời điểm cách đó khoảng 15km. Cậu ấy về nhà vào thời gian cuối tuần. 

Gia đình sống đơn giản dễ dàng và họ thích bí quyết sống của mình. Bao gồm vài khó khăn khăn. Cơ mà họ nói rằng họ ở nhà sàn sống hạnh phúc hơn là ở trong một căn hộ văn minh trong thành phố.

2. Now write questions for these answers.

Bây tiếng viết những câu hỏi cho câu trả lời. Example: Answer → In the north.  Question → Where is the small village? Answers:

1. A Tay family.

→ ________________ Who is living in the house ____________________?

2. Three children.

→ ________________ How many children bởi they have ____________________?

3. Yes, they stay at home to look after the house.

→ _________________Do the grandparents stay at home ___________________?

4. Twice a week.

→_______________ How often does Mrs pha go shopping_________________?

5. It is about 15 kilometres.

→_____________ How far is Vang’s boarding school ? / How far is the town__________?

6. At the weekend.

→____ When does Vang go trang chủ every week ? / When does Vang go home______?

7. They live happily.

Xem thêm: Phim Sex Ca Si Minh Hàng Địt Nhau Xxx Free Xxx Video Porn Film

→ ________________ How bởi they live ____________________?

8. No. They like living in their stilt house.

→ __ Would they like to live in a modern flat in the đô thị ? / Would they like to live in the thành phố ___?

3. Complete the questions using the right question words.

 

Hoàn thành các câu hỏi sử dụng hầu hết từ hỏi đúng.

A: ___ Who ___ is the class monitor?B: Dan is.A: ___ Which___ is the biggest house in this village?B: The communal house (nha rong) is.A: ___ What ___ bởi you think is the most interesting museum in Ha Noi?B: The Museum of Ethnology.A: ___ Which ___ is more colourful, the Nung’s or the Hoa’s costume?B: The Hoa’s, of course.A: ___ Which ___ is the waterwheel used for?B: It is used to lớn get water to the fields.

4. Work in pairs. Make questions and answer them.

Làm bài toán theo cặp. Đặt câu hỏi và vấn đáp chúng.

1. Who/ do/ shopping/ your family?

Who does the shopping in your family?

2. Who/ principal/ our school?

Who is the principal of our school?

3. Which subject/ lượt thích better/ English/ Maths?

Which subject do you lượt thích better, English or Maths?

4. What/ most important festival/ Viet Nam?

What is the most important festival in Viet Nam?

5. Which ethnic group/ larger population/ Khmer/ Cham?

Which ethnic group has a larger population, the Khmer or the Cham?

5. Circle the correct article khổng lồ finish the sentences.

Gạch bên dưới mạo từ đúng chuẩn để hoàn thành các câu.

1. Viet phái mạnh is a / an / the multicultural country with 54 ethnic groups.2. Among the ethnic minorities, a / an / the Tay have the largest population.3. A / An / The ethnic minority people in the village are very friendly.4. The Lao are one of a / an / the many Thai-speaking peoples.5. The Lolo women’s dress is among a / an / the most striking styles of clothing worn by ethnic peoples.6. The Yao have a / an / the rich culture of folk literature & art, with tales, songs, and poems.

6. Insert a, an or the in each gap lớn finish the passage.

Điền a, an hoặc the vào vị trí trống để xong xuôi đoạn văn When you travel khổng lồ a north-west mountainous region & you want to have (1) _a__ great time, you can go to (2) ___a/the___ local open-air market.(3) _the__ sight there is beautiful. Local people in colourful clothing are smiling as they sell or buy their local products. The goods there are diverse. You can buy all kinds of fruit and vegetables, which are fresh và cheap. You can also buy a nice costume of (4) ___an/the____ ethnic group you like. If you don’t want to buy anything, just go round and enjoy looking. You can also taste some specialities of (5) _the__ local people sold right there at the market. I am sure you will have (6) _an__ unforgettable time.